Obchodné podmienky

PYROWEB.SK

Podnikateľský subjekt: PARTYELI s.r.o.

So sídlom: Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz, Česká republika

identifikačné číslo: 047 04 657

zapísaný na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka C 64833

na výrobu, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Naše bankové údaje:

VÚB banka
IBAN: SK88 0200 0000 0048 9073 5356
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol je číslo objednávky.

 

 1.        ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1       Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti PARTYELI s.r.o., so sídlom Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz, identifikačné číslo: 047 04 657, zapísanej na Krajskom súde v Ostrave, s. z. C 64833 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke, umiestnenej na internetovej adrese www.pyroweb.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2       Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3       Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4       Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, vzniknuté v období účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6       Vzhľadom na povahu predávaného tovaru môže v internetovom obchode nakupovať výlučne osoba staršia ako 18 rokov. Pyrotechnika kategórie 3. (KAT 3) môže byť zakúpená výlučne osobou, ktorá dovŕšila vek 21 rokov. Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že splnil vyššie uvedené podmienky nákupu.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1       Objednávku tovaru je možné vykonať bez nutnosti registrácie alebo s registráciou.

2.2       V prípade registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).

2.3       Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.4       Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.5       Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

2.6       Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.7       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

 

 1.        UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1       Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2       Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3       Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch, spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, uvedené vo webovom rozhraní obchodu, platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.4       Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

- objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)

- spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5       Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6       Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7       Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8       Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 1.        CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

- online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: SK88 0200 0000 0048 9073 5356, BIC/SWIFT: SUBASKBX, vedený v spoločnosti VÚB, a.s.  (ďalej len „účet predávajúceho“).

4.2       Spoločne s kúpnou cenou je tiež kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa naďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3       Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok, týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4       V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5       V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6       Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7       Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8       Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru – vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle mu ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Faktúry v papierovej podobe predávajúci vystaví na základe žiadosti.

 

 1.        ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1       Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné odstúpiť:

- od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu

- od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom

- od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť

- od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2       Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť v písomnej forme. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať po telefonickej dohode na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@pyroweb.sk

5.3       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou. Kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy zaniká právo na akciu "doprava zdarma" a znáša v plnej výške cenu za dopravu a balné, spojenú s doručením tovaru kupujúcemu a od kupujúceho. O túto hodnotu mu bude znížená čiastka, ktorá mu bude zaslaná na účet. 

5.4       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5       V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do času prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6       Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, tzn. ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa predmetného darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

 

 1.        PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.0        Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak tovar nie je na sklade jeho ďalšie naskladnenie nie je vopred určené. Zákazník sa môže informovať telefonicky.

6.1       V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2       Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V opačnom prípade môžu byť vymáhané náklady spojené s dodaním.

6.3       Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek zistených vád toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenosti obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať (je nutné spísať s vodičom protokol).

6.4       Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobité dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

 

 1.        SPÔSOB DODANIA A PLATBA ZA DODANIE

 

7.1       Dobierka s dopravou 

Cena doručenia kuriérskou službou: 

Expres kuriér G

0,01 - 3 kg                           5,50 EUR s DPH

3 - 10 kg                              6,00 EUR s DPH

10 - 30 kg                            6,50 EUR s DPH

Doprava pri nákupe tovaru nad 100€ zdarma. V prípade marketingových akcií (ako Black Friday) si vyhradzujeme právo zmeniť výšku minimálnej hodnoty nákupu pre dopravu zdarma.                     

K doprave sa účtuje v prípade platby na dobierku aj dobierka +1,50 EUR s DPH.

Objednávka je uhradená (v hotovosti) pri prevzatí od zásielkovej spoločnosti. Platbu tvorí 1,50 EUR (s DPH) dobierka + suma za dopravu (podľa hmotnosti objednaného tovaru).

 

7.2       Platba vopred s dopravou

Doručenie prostredníctvom zásielkovej spoločnosti – platba podľa platnej tarify.

Objednávka je uhradená pred odoslaním, napríklad prevodom z účtu alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Objednávku doručí zásielková spoločnosť. Platbu tvorí cena tovaru a cena za dopravu.

7.3 Pri objednávke tovaru v hodnote menej ako 20€ s DPH sa platí príplatok – balné 5€ s DPH.

 

 1.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1       Práva a povinnosti zmluvných strán, týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

8.2       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. Obzvlášť predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej

- sa tovar používa na účel, použitie ktorého predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa

- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

8.3       Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare, predávanom za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, pri opotrebení tovaru jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu, ktorá zodpovedá miere použitia alebo opotrebenie, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré vyplýva z povahy tovaru.

8.4       Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri jeho prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo pri vade, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v období 24 mesiacov od prevzatia.

8.5       Právo z vadného plnenia si uplatňuje kupujúci na adrese prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.6       Ďalšie práva a povinnosti strán, ktoré súvisia so zodpovednosťou predávajúceho za chyby, môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.7       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 1.        ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2       Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

9.3       Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@pyroweb.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4       Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5       Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

 1.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1     Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2     Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

10.3     Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožnila uzavretie kúpnej zmluvy.

10.4     Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej prostredníctvom webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

10.5     Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

10.6     Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7     Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8     V prípade, ak by mal kupujúci podozrenie, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9     Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predložiť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

 1.    ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

11.1     Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2     Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies v jeho počítači. V prípade, ak je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 1.    DORUČOVANIE

12.1     Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

 1.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1     Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2     Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

13.3     Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4     Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

FORMULÁR NA STIAHNUTIE

 

13.5     Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie písomností: PARTYELI s.r.o., Novozámocká 1/185, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovensko, adresa elektronickej pošty info@pyroweb.sk.

 

 1.    OSTATNÉ PODMIENKY

Kúpnu zmluvu na stránke www.pyroweb.sk môže uzatvoriť výlučne osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona č. 206/2015 Sb. zákon o pyrotechnických výrobkoch a zaobchádzaní s nimi a o zmene niektorých zákonov (zákon o pyrotechnike).

Predovšetkým podľa § 5 spĺňa podmienky:

 

veku 15 rokov pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F1,

veku 18 rokov pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F2, T1 alebo P1,

veku 21 rokov pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F3 alebo získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 37

osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F4, T2 alebo P2.

 

 

-Každý objednávateľ si je povinný overiť či v cieľovej doručovacej krajine je ním objednaný tovar možné legálne prijať jeho osobou a legálne používať.

Odosielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a nepovoleným používaním.

 

V Ostrave dňa 19.10.2018

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.